fbpx

JanKosina.cz

PORADNA: JAKÉ JSOU ZÁKONNÉ DŮVODY PRO VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU?

Nájemce může dostat výpověď z bytu ze zákona

Mezi hlavní důvody, pro něž může nájemce dostat ze zákona výpověď z bytu, patří především situace, kdy nájemce zejména nezaplatil nájemné a náklady za dobu alespoň tří měsíců či poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem; způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli či osobám, které v domě bydlí.

Taktéž tam patří neoprávněné užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. Výpověď musí být písemná a doručená druhé straně. Udělejte si kopii, pošlete poštou a uschovejte si podací lístek nebo doručenku, ať máte doklad, případně doručte písemnou výpověď osobně se svědky.

Výzva a poučení

Musí v ní být uvedeno, v čem dle pronajímatele spočívá zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, a musí jí předcházet výzva k odstranění závadného chování v přiměřené době.

Například výzva k doplacení nájemného či odstranění škody. Musí také obsahovat poučení nájemce o tom, že může vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

Neplatná ustanovení a zákazy

Kratší výpovědní doba a rozšiřování výpovědních důvodů nad rámec zákona. Nájem lze ukončit dříve dohodou, ale jinak je výpověď tříměsíční. Velmi časté zákazy:

  • Zákaz domácích mazlíčků.
  • Zákaz podnikání.
  • Zákaz návštěv či přijetí osoby blízké jako člena (Ano i to se děje…).
  • Zákaz podnájmu osobě blízké; zákaz zřízení trvalého pobytu.

Všechny tyto zákazy, jsou-li v nájemní smlouvě, nemají právní platnost.

Výpověď bez výpovědní doby

Dopustil-li se nájemce zvlášť závažného porušení smlouvy, může pronajímatel ukončit smlouvu výpovědí bez výpovědní doby. V té musí nájemce vyzvat, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení, vyklidil byt.

Co má obsahovat nájemní smlouva

Musí být podle zákona písemná, ne pouze ústní, nebo z e-mailové komunikace, jak je to možné také v jiných obchodních vztazích. Je nutné určit dobu trvání nájemního vztahu. Není-li sjednána, je automaticky na dobu neurčitou. Dále smlouva musí stanovit výši nájemného, platební údaje a termín splatnosti, výši vratné kauce a způsob její úhrady i informace o způsobech skončení nájmu.

Předávací protokol

Bývá zvykem, a odborníci to důrazně doporučují, také sepsat předávací protokol. V něm se uvádí zejména stav měřičů a vybavení bytu při předání. Je rozumné jej doplnit i fotografiemi – po skončení nájemní smlouvy se tak chrání jak nájemce, tak pronajímatel.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY